අපවෙත ලඟාවන්න

 • 1 වන මහල, "මිලෝදා"
  බ්‍රිස්ටල් වීදිය,
  කොළඹ 01,
  ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 446 1500
  +94 11 232 2867
 • +94 11 247 3643
  +94 11 233 9732

යාවත්කාලිනය
24-04-2017.
නැරඹුම් ගණන
කතුහිමිකම © 2017 ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Pooranee Inspirations.